Novinky
03. Jún 2019
Zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe bez prejavenia informovaného súhlasu, prípadne proti jej vôli -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výkony v celkovej anestézii v stomatologickej praxi - faktický versus právny stav -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázka nevyhnutnosti novej skutkovej podstaty - "Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ústavou a zákonom "garantované" práva pacienta - sú reálne alebo len virtuálne? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nedostatok lekárov v SR – – existuje riešenie pri aktuálnom nastavení zdravotníctva? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Možnosti výkonu súkromnej praxe pre anestéziológa po novelách zákona č. 578/2004 Z.z. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Právna úprava umelého prerušenia tehotenstva v Slovenskej republike v kontexte s tzv, „potratovou turistikou“ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „Konštatovanie smrti“ – otázky vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy a aplikačnej praxe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obmedzenie ziskov zdravotných poisťovní, a.s. - Nihil novum sub sole ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výpovede sestier a právomoci ministra zdravotníctva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zákonná úprava miezd zdravotníckych pracovníkov ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore - kolízia právnych zodpovedností ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poplatky v zdravotníctve a novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kde sa nachádza hranica medzi kuratívnou starostlivosťou a paliatívnou starostlivosťou? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Náhradné materstvo - aktuálny stav v SR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zákonné pravidlá dostupnosti zdravotných služieb - komparácia českej a slovenskej právnej úpravy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nerešpektované práva pacientov v SR a nová cezhraničná starostlivosť alebo Pár slov o dvoch paragrafoch a jednej smernici EÚ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ako ďalej s LSPP alebo Od nútenej práce k trestnej zodpovednosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výzva Výboru anestéziológie a intenzívnej medicíny RLK Trenčín 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zisk lekární a zisk zdravotných poisťovní - možno ich stotožňovať? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Niekoľko otázok k výberovým konaniam na prevádzkovanie ambulancií Záchrannej zdravotnej služby -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Novela trestného zákona, núdzový stav a zdravotníci ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bola vôbec potrebná novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá reagovala na nález Ústavného súdu o tzv. „zákaze zisku“? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je (každý) pacient spotrebiteľom? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Administratívnoprávne konanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a postup lege artis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formy a rozsah poskytovania anestéziologickej zdravotnej starostlivosti (ambulantnej anestézie) u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Príklady kalkulácií ceny (práce, poskytnutej zdravotnej starostlivosti - v časti Aplikácie v zdravotníctve) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Problematika informovaného súhlasu pri pôrodníckej epidurálnej analgézii pri spontánnom pôrode na žiadosť rodičky ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizačný poriadok oddelenia a pracovné náplne lekárov ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predoperačné vyšetrenie - Metodický pokyn vypracovaný pre NsP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hemokoagulačná a hematologická príprava pacientov pred operačnými výkonmi - Metodický pokyn vypracovaný pre NsP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odpublikované články v odborných zdravotníckych periodikách: Zdravotnícke noviny - odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu (ZdN), Medikom - časopis Slovenskej lekárskej komory (Med), Lekárnické listy - odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory (LeL), Právo a manažment v zdravotníctve (PaMvZ), Neurológia pre prax (NpP), Via practica (VP) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anestéziologické poučenia a informované súhlasy vypracované pre: nemocničnú či jednodňovú operačnú starostlivosť a pre stomatologickú ambulantnú starostlivosť (v sekcii Aplikácie v zdravotníctve)

Ministerstvo spravodlivosti - právne predpisy  (vyhľadávanie)Pramene práva
(najdôležitejšie)


Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov